Svetovalne službe

Iz Programskih smernic za svetovalno službo v osnovni šoli lahko razberemo naslednja področja dela, ki nas obvezujejo (Zavod RS za šolstvo, 2008).

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oziroma šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Delo šolske svetovalne službe naj bi bilo timsko, pri čemer bi si vsi udeleženci izmenjevali potrebne informacije in tako ustvarjali pot iskanja najboljše rešitve.

Timsko delo vključuje tako sodelovanje z učitelji, starši in z učenci. Sodelovanje naj bi bilo dano v obliki svetovanja in podpore ob stiskah in težavah, individualno delo, reševanje konfliktov. Prav tako je pomembno, da so vsi trije sestavni deli vključeni tudi v načrtovanje pomoči otroku. Upoštevati moramo nivo razumevanja otroka pri posredovanju informacij na njemu primerni stopnji.