Zakon o kemikalijah

V tem zakonu je določen promet s kemikalijami in vsemi obveznostmi in postopki.
Kemikalije so lahko snovi ali pripravki. Snovi so kemični elementi ali spojine. Pripravki pa so zmesi ali raztopine sestavljene iz dveh ali več snovi.
Nevarne kemikalije so nevarne snovi in nevarni pripravki.
Ko določajo, ali je neka kemikalija nevarna ali ne. To so neki parametri, ki so zakonsko predpisani.
Nevarne kemikalije so eksplozivne, oksidativne, lahko vnetljive, vnetljive, zelo strupene, strupene, zdravju škodljive, jedke, dražilne, kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost, rakotvorne, mutagene, kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje,…
Če ima kemikalija eno teh lastnosti, potem je strupena. 
Na kemikalijah so znaki, ki določajo njihovo strupenost.
Najbolj nas prizadenejo zdravju škodljive kemikalije Xn.
Strupene kemikalije imajo znak T – toxic.
VSE TE KEMIKALIJE SO NA SLIDIH!!!!
 
 
 
Biocidi
Biocidi so kemikalije, glive, mikroorganizmi vključno z virusi, ki  imajo negativni učinek na škodljive organizme. Biocidi, biocidni pripravki so namenjeni za uničevanje, preprečevanje delovanja škodljivih organizmov (insektov, bakterij, virusov, gliv) na kemijski ali biološki način.
So dodani tudi grafičnim preparatom. So v majhni količini sicer dodani.
Fitofarmacevtska sredstva so sredstva za zaščito rastlin.
 
Tiste kemikalije, ki so nevarne, morajo biti označene. Dobro je, da imajo pa varnostni list vse, tudi tiste, ki niso okolju nevarne, čeprav ga naj ne bi potrebovale. Na etiketi mora biti kemijsko ime nevarne kemikalije, tudi polni naslov tistega, ki to kemikalijo prodaja. Tudi grafični simboli za nevarnost. Navedeni morajo biti tudi R in S stavki.
R stavki so risk stavki. So standardni opozorilni stavki, ki opozarjajo o nevarni lastnosti kemikalije. S stavki pa so standardni stavki, ki nas obveščajo o ukrepih. Potem je še EC število, kakšna je količina v pakiranju itd.
R stavki
Vseh skupaj je 66 standardnih opozorilnih stavkov. Označeni so številčno, zaradi prevodov, da pogledamo številko in poiščemo primeren prevod.
 
S stavki
Obstaja 54 standardnih obvestilnih stavkov.
Če kupimo nevarno kemikalijo, moramo zraven dobiti varnostni list brezplačno. Da pravilno sestavljen varnostni list mora poskrbeti proizvajalec.
Toksikološki podatki
Tudi ti podatki so pomembni. To so testi, ki se naredijo na živalih ali pa ugotovitve iz lastnih izkušenj.
IZPIT: treba je naštet, kaj podaja varnostni list:
Kemijsko ime kemikalije, podjetje, ki prodaja kemikalijo, nevarne lastnosti, toksikološke in ekotoksikološke lastnosti, kako se skladišči, itd. O nevarnih lastnostih smo obveščeni tudi na etiketi, ki je na izdelku.
Ofsetne tiskarske barve, ki jih dela Cinkarna Celje, imajo notri nevarne spojine. Ima neke naftne derivate, ki so zdravju nevarni. Podajo tudi podatke o toksičnih tekstih.
Gor je oznaka: oralno: LD50>2000 mg/kg teže (umre 50% podgan).
Varnostni ukrepi pri delu z nevarnimi kemikalijami
Pri delu s kemikalijami, posebno vnetljivimi je potrebno skrbeti za dobro prezračevanje prostorov. Hkrati je potrebno preprečiti vse vire vžiga, kot so električne naprave, odprti plamen, vire toplote in iskre. Strogo prepovedano je kajenje.
Tudi grafični preparati dražijo kožo itd. Povzročajo vnetja, dražijo sluznico, oči itd. Dražilne kemikalije so vsi grafični preparati, barvila, laki. Zaščitna sredstva bodo: rokavice, delovna halja, očala.
Če se polijemo s kakšno kemikalijo, moramo obleko zamenjati, moramo oprati roke z veliko vode in z milom, če nimamo rokavic. Če nam pade v oko, moramo spirati najmanj 15 min z vodo.
S tem ko vdihavamo hlape, si nič dobrega ne delamo. Organska topila so škodljiva zdravju. Velike količine povzročajo poškodbe pljuč, omotico, nezavest.
Delavec ima pravico delati v varnem okolju. Če delavec ugotovi, da je nekaj nevarno zanj, je dolžen obvestit delodajalca, da je nevarno. Dolžen pa je uporabljati vsa zaščitna sredstva, ki so na voljo. Delavec ima pravico odkloniti delo, če ni predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi in škodljivostmi.
Ko delamo z nevarnimi kemikalijami, ne smemo jesti, piti in kaditi.
Poseben certifikat, ki ga lahko podjetje pridobi, je OHSAS 18001
Obstajajo mednarodni standardi, ki jih lahko neko podjetje uvede v svojo organizacijo prostovoljno. En takih je recimo tudi sistem vodenja kakovosti.
Ta standard pomeni, da podjetje ves čas skrbi za okolje in mora to dokazovati. To je ISO 14001.
OHSAS pa ima številko 18001 in gre za to, da podjetje mora skrbeti o zdravju, varnosti delavcev in da izboljšuje stanje stalno. To tudi povečuje ugled temu podjetju. Poleg tega, da ima sistem varnosti in zdravja pri delu, lahko ima še to.
V nobeno papirnico se več ne da, ki ima OHSAS, ker nezaposleni ne morejo notri.