Temeljna načela okoljske politike EU

  • preprečevanje onesnaževanja je boljše kot čiščenje.
  • Onesnaževalci morajo plačati za onesnaževanje, ki ga povzročajo
  • Ob porajajočem okoljskem problemu se sprejmejo previdnostni ukrepi tudi brez dokončne znanstvene potrditve

Tudi tisti, ki imajo izdelke v embalaži, morajo plačati, ker uporabljajo embalažo, ki se zavrže. Zato se plača, da so sredstva za recikliranje te embalaže. 

EU je za preprečevanje industrijskega onesnaževanja uvedla:

Okoljevarstvena dovoljenja za gradnjo in obratovanje določenih naprav (opravljanja dejavnosti), s čim manjšimi emisijami in okoljske dajatve na onesnaževanje (onesnaževalec plača), trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v zrak, označevanje ekoloških (do okolja prijaznih) izdelkov, registracijo podjetja v evropskem sistemu upravljanja in pregledovanja okolja EMAS.

Mora zagotoviti, da bo dosegal mejne vrednosti onesnaženja. Delovati bo moral čim boljše za okolje.

Trudijo se zmanjševati emisije, si prihraniti kupone, ki jih potem lahko prodajajo.

Grafična industrija (tiskarne) najbolj onesnažujejo zrak s hlapnimi organskimi spojinami. Hlapne organske spojine so tam, kjer so organska topila (tiskarske barve, topila, vlažilne raztopine, laki, lepila, čistila). Pri uporabi takih sredstev pride do emisij hlapov teh spojim v ozračje. To povzroča ozon v nižji plasti atmosfere. Je strupen in kancerogen. Iz hlapnih organskih spojin nastaja v ozračju ozon. Sodelujejo dušikovi oksidi in pod vplivom sončne svetlobe nastaja ozon.

Hlapne organske spojine so HOS, v angleščini pa VOS.

Industrija celuloze in papirja spada med še večje onesnaževalce zraka. Tu se gleda na vse emisije, porabo energije, odpadke…

KPK je potreba po kisiku in je merilo, koliko je organskih snovi v vodi. BPK (biokemijska potreba po kisiku, ki je merilo, koliko je razgradljivih organskih snovi v vodi).

Industrija celuloze spada med velike onesnaževalce.

Onesnažuje z:

Emisije v zrak

  • pri kotlih – pri proizvodnji energije, kurjenju fosilnih goriv:

Emisije v vodo:

  • trdni suspendirani delci,
  • N-sp, P-sp
  • Organske snovi (KPK, BPK)
  • Celulozna vlakna, škrob, hemiceluloza, ogljikovi hidrati
  • Organski kloridi (AOX)

Za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, je potrebno dobiti posebno okoljevarstveno dovoljenje. To je dovoljenje za velike onesnaževalce.

To je okoljevarstveno dovoljenje za gradnjo in obratovanje naprav, v kateri se izvajajo dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Emisije v vodo:

trdni suspendirani delci,

N-sp, P-sp

Organske snovi (KPK, BPK)

Celulozna vlakna, škrob, hemiceluloza, ogljikovi hidrati

Organski kloridi (AOX)